برخی از پروژه های انجام شده

انجام پروژه های طراحی، بازاریابی، اصلاح و تقویت و نظارت عالیه پروژه های گازرسانی کشور توسط متخصصان داخلی

همکاری با شرکت ملی گاز ایران، شرکت شهرک های صنعتی در استان های مختلف و پروژه های مربوط به بخش خصوصي

بیش از صدها پروژه مختلف موفق از سال 1381 تاکنون

پروژه ها

آذربايجان غربي

بررسی بازار و طراحی شبکه گازرسانی روستاهای شیرین کندی و آغداش خوی و آغ تپه شاهین دژ
بررسي بازار، نقشه برداري ، طراحي شبكه گازرساني مناطق توسعه يافته شهرك وليعصر خوي و تعدادي از روستاها
بررسي بازار، طراحي ، تهيه و تنظيم مدارك پيمان و تهيه نقشه هاي بلوكي و 200/1 پروژه گازرساني به شهر ربط – نالوس- گرد كشانه- جلديان- سروكاني انديزه- پسوه- پادگانهاي جلديان و پسوه- طرح محصولات گلخانه اي از توابع پيرانشهر
تهيه نقشه هاي 200/1 و 1000/1 بلوكي روستاهاي استان
تهيه نقشه هاي 200/1 مناطق توسعه يافته و حفرات خالي شهرستان مياندوآب
تهيه نقشه هاي 200/1 مناطق توسعه يافته و حفرات خالي شهرستان خوي
تهيه نقشه هاي 200/1 مناطق توسعه يافته و حفرات خالي شهرستان خوي
تهيه نقشه هاي 200/1 و شهرهاي شاهيندژ و چهار برج
تهيه نقشه هاي 200/1 و شهرهاي تكاب و ايواوغلي
اردبيـل
مسير يابي ، نقشه برداري ، خاكشناسي ، طراحي ، خدمات فني خطوط لوله
انتقال گاز و ايستگاههاي تقليل فشار ورودي شهرهاي هشتجين و كلور
بازاريابي ، طراحي ، تهيه نقشه خط سير و 200/1 شهرهاي اصلاندوز و انگوت
مسير يابي ، نقشه برداري ، خاكشناسي ، طراحي ، خدمات فني خطوط لوله انتقال گاز و ايستگاههاي تقليل فشار ورودي شهرهاي اصلاندوز و انگوت
بازاريابي، طراحي ، تهيه پروفيل طولي ، نقشه خط سير و 200/1 روستاهاي استان اردبيل
بازاريابي ، طراحي، تهيه نقشه خط سيرو 200/1 شهر عنبران
بازاريابي ، كدگذاري و طراحي شبكه گاز آبيبگلو
تهيه نقشه هاي 200/1 گازرساني شهر آبيبگلو
تهيه نقشه هاي 200/1 بيلت حفره هاي خالي شهرهاي اردبيل و مشكين شهر
اصفهـان
انجام خدمات نظارت كارگاهي بر عمليات پروژه هاي گازرساني اعم از خطوط انتقال ، تغذيه ، شبكه هاي توزيع ، ساختمانها و تاسيسات جانبي و نصب انشعابات خانگي/ تجاري در سطح استان اصفهان (ناحيه مركزي ، شهرستانها و روستاهاي تابعه)
انجام خدمات نظارت كارگاهي بر عمليات پروژه هاي گازرساني اعم از خطوط انتقال ، تغذيه ، شبكه هاي توزيع ، ساختمانها و تاسيسات جانبي و نصب انشعابات خانگي/ تجاري در سطح استان اصفهان (ناحيه مركزي ، شهرستانها و روستاهاي تابعه)
تهران
نقشه برداري ، بررسي جامع مصرف و طراحي شبكه و خطوط تغذيه گازرساني ، خط سير و حفاظت كاتديك در روستاهاي شرق تهران
خراسان جنوبی
خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی شرکت گاز استان خراسان جنوبی
خدمات نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات خطوط انتقال گاز 30 اینچ بیرجند- سربیشه و 12 اینچ سربیشه - اسدیه- قهستان
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، خط سير ، طراحي محور خوسف – بيرجند
مسير يابي ، نقشه برداري ، مطالعات زيست محيطي ، عمليات خاكشناسي مسير و طراحي خطوط انتقال گاز استان (سربيشه ، اسديه ، حاجي آباد و زهان)
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني و تهيه نقشه هاي خط سير مربوط به توسعه شبكه و مسكن هاي مهر
خدمات نظارت كارگاهي خطوط انتقال گاز و شبكه هاي تغذيه و توزيع خراسان جنوبي
بازنگري طراحي اوليه خط انتقال گاز فردوس ، بشرويه ، طبس از 16 اينچ به 20 اينچ
تهيه نقشه هاي كد آدرس شهرهاي بيرجند و قائن
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي و خدمات فني مربوط به 60 روستاي استان خراسان جنوبي
نظارت بر عمليات اجرايي پروژه هاي گازرساني شهرهاي خراسان جنوبي
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني مربوط به خطوط انتقال فرعي طرح گاز جنوب خراسان
خدمات نظارت كارگاهي خط انتقال گازاسفراين – نغاب- جغتاي
خدمات نظارت كارشناسي احداث ساختمانهاي ادارات گازرساني گناباد و بيرجند
خدمات نظارت كارگاهي خط انتقال گاز
انجام مطالعات مقدماتي و بررسي جامع مصرف شهر قاين و بيرجند
مسيريابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خطوط انتقال گاز
(فردوس ، بشرويه ، طبس) – (اسفراين ، نقاب ، جغتاي)
خراسان شمالی
مسیر یابی ، نقشه برداری , بازاریابی ، طراحی و خدمات فنی مربوط به 2000 کیلومتر شبکه گاز روستایی
مسیریابی ، نقشه برداری ، خاکشناسی و طراحی و خدمات فنی مربوط به خط انتقالصفی آباد- بام از توابع اسفراین
مسیریابی ، نقشه برداری ، خاکشناسی و طراحی و خدمات فنی مربوط به خط انتقال تقویتی جاجرم
خدمات نظارت كارگاهي پيمانهاي گازرساني و ساختماني
عمليات بازنگري در بررسي ميزان مصرف گاز طبيعي و باز سازي و مقاوم سازي شبكه هاي گاز جاجرم ، گرمه ، ايور و درق
بروزرساني 300 كيلومتر نقشه 1000/1 خط سير در سطح استان خراسان
انجام خدمات نظارت كارگاهي پيمانهاي گازرساني در سطح استان خراسان شمالي
بروز رساني نقشه ازبيلت شهرهاي اسفراين ، جاجرم ، آشخانه و فاروج
انجام خدمات نظارت كارگاهي پروژه هاي خطوط انتقال گاز در سطح استان
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني مربوط به خط انتقال تقويتي جهت ابتداي انشعاب اسفراين به طول 13كيلومتر و حد فاصل جوشقان تا سنخواست به طول 18 كيلومتر
انجام خدمات نظارت كارگاهي پيمانهاي گازرساني به روستاها در سطح استان خراسان شمالي
نظارت عاليه و كارگاهي پيمانهاي گازرساني شركت گاز خراسان شمالي
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني خطوط لوله انتقال گاز و ايستگاه تقليل فشار ورودي شهرراز
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني مربوط به 600 كيلومتر شبكه روستاهاي استان خراسان شمالي
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني مربوط به خط انتقال گاز و ايستگاه تقليل فشار ورودي شهر پيش قلعه
خدمات نظارت كارگاهي پيمانهاي گازرساني به روستاهاي تابعه بجنورد
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني مربوط به 300 كيلومتر شبكه روستاهاي استان خراسان شمالي
خراسان رضوی
خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی در سطح استان خراسان (توسعه شبکه و نصب تجهیزات )
امکان سنجی ، مسیریابی ، نقشه برداری ، برآورد مصرف ، طراحی شبکه و خدمات فنی مربوط به شبکه روستاهای استان خراسان رضوی
خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی در سطح مناطق گازرسانی مشهد (توسعه شبکه و نصب انشعابات)
خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی در سطح نواحی استان خراسان رضوی (توسعه شبکه و انشعابات )
بازاريابي و طراحي شبكه توزيع گاز و خدمات فني مربوط به شهركهاي صنعتي چناران ، سبزوار ، توس ، گناباد ، نيشابور و قوچان
خدمات نظارت كارگاهي و عاليه اجراي پروژه هاي گازرساني شهر هاي كاريز ، فرهاد گرد و قلندر آباد
خدمات فني و عمومي شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
خدمات كد گذاري و برداشت اطلاعات و تهيه نقشه هاي خط سير در سطح استان
اصلاح و انتقال نقشه های ازبیلت 2500/1 مشهد بر روی نقشه های 2000/1 رقومی
تهيه 90000 متر نقشه خام 200/1 و 20000 متر نقشه 1000/1شهر قاضي و روستاهاي مجاور و روستاي حصارگرمخان
تهيه نقشه هاي ساختماني و تأسيسات در شهر مشهد ، بجنورد ، سبزوار
خدمات مشاوره نظارت كارگاهي پروژه گازرساني محور صنعتي تربت جام
برآورد مصرف گاز شهر كاخك و روستاهاي تابعه
برآورد مصرف گاز و تهيه نقشه هاي خط سير روستاهاي جاده فردوسي
تهيه نقشه هاي خط سير روستاهاي مشهد
تأمين خدمات كارشناسي نظارت
تهيه نقشه هاي خط سير فاز 9 شهر سبزوار
تهیه 75000 متر نقشه خام 200/1 شهر خواف
تهیه80000 متر نقشه خام 200/1روستاهای جاده سیمان مشهد
خوزستـان
نظارت بر پروژه های شبکه های داخلی گاز شهرکهای صنعتی خرمشهر ، بندرامام
نظارت پروژه های شبکه های داخلی گاز شهرکهای صنعتی خرمشهر ، ماهشهر، بندرامام ، رامهرمز ، شادگان ، ایذه
نظارت پروژه های شبکه گازرسانی شهرکهای صنعتی رامهرمز ، هفتکل ، باغملک ، رامشیر ، اهواز 4 و امیدیه
طراحي و تهيه نقشه در بخشهاي معماري و سازه جهت پروژه سالن ورزشي
بازاريابي و طراحي شبكه هاي گازرساني
سمنـان
بازنگری شبکه گاز اجرا شده شهرک صنعتی سمنان
بازاريابي و طراحي و تهيه كتابچه پكيج در شهر ها ، روستاها و محور ها و نواحي صنعتي در سطح استان
انجام خدمات نظارت كارگاهي
سیستان و بلوچستان
عمليات بازاريابي نقشه برداري و نقشه كشي ، طراحي خطوط تغذيه و شبكه توزيع شهر زابل
زنجـان
طراحی گازرسانی در سطح استان زنجان خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی در سطح استان زنجان تهیه نقشه های خط سیر در سطح استان زنجان تهیه نقشه های 200/1 و 1000/1 و ازبیلت در سطح استان زنجان طراحي گازرساني در سطح استان زنجان نقشه برداري و تهيه نقشه هاي ايستگاههاي تقليل فشار و خط سير در سطح استان زنجان
طراحي گازرساني در سطح استان زنجان
طراحي شبكه گاز شهركهاي صنعتي نو آوران ، هيدج و شريف
طراحي گازرساني در سطح استان زنجان
طراحي و تهيه ليست مصالح و تهيه پكيج كامل منطقه صنعتي نورين
طراحي شبكه گاز شهرك صنعتي ماهنشان
طراحي شبكه گاز شهرك صنعتي خرمدره
فارس
طراحي 320 كيلومتر خطوط تغذيه و توزيع در 63 روستا در سطح استان فارس و بوشهر
قـم
ترسيم نقشه هاي 200/1و1000/1 و خط سير حفرات شهر قم
ترسيم نقشه هاي 200/1و1000/1 و خط سير حفرات شهر قم و شهرك پرديسان
ترسيم نقشه هاي 200/1و1000/1 و 2000/1
طراحي خطوط تغذيه و توزيع گاز روستاهاي استان قم
مسير يابي خط انتقال گاز منطقه دهاقان دستجرد
کردستـان
خدمات نقشه برداري ، بازاريابي و تهيه خط سير
انجام عمليات نقشه برداري و تهيه نقشه 200/1 و 1000/1 پروفيل از روستاهاي استان
کرمـان
خدمات نظارت کارگاهی ، عالیه و حقوقی پروژه های شرکت گاز استان کرمان خدمات مشاوره نقشه برداری ، بازاریابی، خط سیر و طراحی300 کیلومتر شبکه روستایی در سطح استان کرمان
بازنگری و طراحی مجدد شبکه گاز رسانی رفسنجان
نقشه برداري و تهيه گزارش زيست محيطي خط انتقال بافت - كيسكان
مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، تهيه مدارك پيمان خط انتقال گاز بافت - كيسكان
نقشه برداري و تهيه نقشه هاي 200/1 در شهركهاي رفسنجان و شهرك مس سرچشمه سيرجان بطول 70 كيلومتر
گلستان
انجام خدمات نظارت كارگاهي
مسير يابي و طراحي خط و ايستگاههاي تقليل فشار و سي.پي.اس و تهيه پكيج گازرساني به مراوه تپه
بازاريابي و طراحي روستاها و شهر هاي استان گلستان
گیـلان
نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خطوط تغذيه و شبكه توزيع و حفاظت كاتدي روستاهاي گيلان بطول 450 كيلومتر
نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خطوط تغذيه و شبكه توزيع و حفاظت كاتدي روستاهاي گيلان بطول 450 كيلومتر
تهيه بيلت حفره هاي خالي استان گيلان بطول 200 كيلومتر
نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خطوط تغذيه و شبكه توزيع و حفاظت كاتدي روستاهاي گيلان بطول 350 كيلومتر و تهيه بيلت حفره هاي خالي استان بطول 200 كيلومتر و تهيه نقشه هاي 500/1 يا 1000/1 مورد نياز
تهيه بيلت نقشه هاي شهري و روستايي استان گيلان بطول 100 كيلومتر و تهيه بيلت حفره هاي خالي استان گيلان بطول 200 كيلومتر
نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خطوط تغذيه و شبكه توزيع روستاهاي گيلان بطول 200 كيلومتر
طراحی شبکه توزیع گاز شهر های گزنک , رینه و پلور
نقشه برداري مسيرخط تغذيه گهرباران شهرستان ساري
طراحي و ارائه راه حل جهت احداث خط انتقال
همـدان
نقشه برداري و تهيه نقشه هاي بيلت در روستاها و شهرهاي استان همدان
بررسي مصرف گاز طبيعي ، خط سير و كدگذاري مشتركين شهر و روستاها در سطح استان همدان
نقشه برداري و تهيه نقشه هاي بيلت در روستاها والباقي شهرهاي استان همدان
یــزد
ارائه خدمات مهندسي به منظور بازاريابي ، طراحي خط تغذيه و توزيع و ايستگاههاي تقليل فشار نیر ، صنایع و روستاهای طول مسیر(واقع در دهستانهای بناد کوک ، سخوید و کهدوئیه)
ارائه خدمات مهندسي به منظور بازاريابي ، نقشه برداري ، طراحي خط انتقال ، تغذيه و شبكه توزيع ، ايستگاههاي تقليل فشار و تهيه پكيج جهت شهر ندوشن و روستاهاي سورك ، هفت هر ، صدر آباد ، علويه ، نيوك ، مرغداريها
طراحي و نقشه برداري خط انتقال محور صنعتي اردكان
چهارمحال و بختیاری
خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات پروژه های گازرسانی و ساختمانی در سطح استان چهارمحال و بختیاری
هرمزگـان
خدمات نظارت کارگاهی ، عالیه و حقوقی پروژه های شرکت گاز استان هرمزگان