خدمات فنی و تخصصی شرکت

در راستای تعالی و توسعه صنعت گاز ایران و گاز رسانی به شهر ها و روستا این مشاور تمامی سعی و همت خویش را صرف این مهم کرده و با انجام فعالیت در زمینه بازار یابی ، طراحی ، نقشه برداری شبکه های و خطوط انتقال نفت و گازو نظارت بر پروژه های اجرایی شبکه ها و خطوط انتقال با شرکت گاز ایران همکاری نموده است.در کنار این فعالیتها این مشاور به طراحی و اجرا و نظارت بر پروزه های اداری و تجاری و مسکونی نیز همت گمارده است. گوشه ای از فعالیتهای شرکت بشرح ذیل است:


1-بازار یابی و طراحی شبکه های گاز رسانی:

کلیه فعالیت ها در این حیطه توسط کادر متخصص در زمینه فوق صورت می گیرد.بر اورد مصرف کد گذاری ، طراحي مقدماتي و تفصيلي، انجام محاسبات، تهيه نقشه‌هاي كامل اجرائي، صورت مصالح مورد نياز پروژه، مشخصات فني اقلام پروژه، تهيه شرح كار ساختماني و مكانيكي و تاسيساتي ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز و سيستم حفاظت از زنگ و خط سير ارزيابي زيست محيطي وخدمات پشتيباني مربوطه و همچنين تهيه و تنظيم اسناد و مدارك قرارداد (شرح مختصر كار، دستورالعمل تهيه و تامين مصالح عهده پيمانكار، صورت مصالح عهده پيمانكار، صورت مصالح عهده كارفرما، ليست نقشه‌ها، صورت مفروضات و مقادير كار، دستورالعمل پيشنهاد دهندگان، فرم پيشنهاد قيمت پيمانكار، فرم مقاوله نامه، فرم قرارداد، شرايط خصوصي قرارداد، دستورالعمل HSE، نمونه ضمانتنامه‌‌ها، فرم نيروي انساني و ماشين ‌آلات و نقشه‌هاي ضميمه) و تدوين آنها براساس فهارس نفت و گاز و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با هماهنگي كارفرما و تكثير با رعايت كليه مقررات و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران در چهارچوب برنامه زمانبندي پروژه ها در این دپار تمان انجام میشود.


2- نقشه برداری شبکه هاو خطوط انتقال نفت و گاز:


1- نقشه‌برداري از معابر وتهيه نقشه‌هاي خام built با مقياس 200/1 و تهيه نقشه plan با مقياس 2000/1 يا 2500/1
2- نقشه‌برداري مسيرهاي خطوط ارتباطي بين شهر ها و روستا ها و تهیه پلان پروفیل و تهيه نقشه ها بر اساس سیستم si وطبق دستورالعمل کمیته gis
3- تهيه نقشه‌هاي موازائيكي جهت خط سير
4- مسیر یابی
5- نقشه برداری


3- نظارت بر پروژه های اجرای خطوط نفت و گاز:

فعالیت های این بخش عبارت است از نظارت مستمر كارگاهي و عالیه بر اجراي عمليات احداث،نصب وراه اندازي خطوط انتقال و شبكه تغذيه وتوزيع و انشعابات با لوله هاي فولادي وپلي اتيلن گازوساختمان، كارهاي برقي، حصاركشي ومحوطه سازي، فونداسيون ومكانيكال ايستگاههاي تقليل فشارو طرح هاي گازرساني به صنايع وتاسيسات مربوطه، عمليات اجرايي مرتبط با سيستم هاي برق ، حفاظت از زنگ، تست وتزريق گازوراه اندازي آنها بطور كامل از طریق بکار گیری نیرو های متخصص کنترل و تجزیه و تحلیل گزارشات،ارتباط موثر با پیمانکار،پشتیبانی فنی بر تهیه نقشه ها وخدمات خرید کالا و...ایجاد هماهنگی دربازدیدها


4- طراحی و اجرا و نظارت بر پروزه های ساختمانی و اداری و تجاری و مسکونی:


در این قسمت فعالیت های زیر صورت می گیرد:
1-طراحی، کنترل و نظارت بر ساخت مجموعه های ورزشی ، انبار ها و ساختمان ستاد مجموعه های اداری
2-ساخت مجموعه های ورزشی ، اداری، مسکونی و تجاری